تهيه مقاله پژوهشی
 
راهنمايی هايی برای تهيه مقالات پژوهشی
 •  مقالات پژوهشی غالبا در پی انجام يک پژوهش در يک حوزه مشخص تهيه می شوند و دارای مطالب، يافته ها، مشاهدات، نظرات و به يک بيان اطلاعات جديد در حوزه پژوهش انجام شده می باشند. به بيان ديگر، مقاله پژوهشی بايد علاوه بر انعکاس نظرات سايرين در جهت توجيه و تاييد اطلاعات جديد ارائه شده در آن، منعکس کننده نقطه نظرات و عقايد شخصی تهيه کننده آن نيز باشد.يک مقاله پژوهشی خوب مقاله ای نيست که تنها در جايی منتشر شده باشد، بلکه مقاله ای است که هم توسط مخاطبين آن خوانده شده و هم در کارهای سايرين مورد استناد و ارجاع قرار گرفته باشد.

 • با توجه به اين که در خيلی از موارد دسته بندی پژوهشی مقالات ممکن است تنها به عنوان آن توجه شود، لازم است تا برای هر مقاله پژوهشی عنوانی مناسب که با کمترين تعداد کلمات، به دقيق ترين وجه ممکن محتوای مقاله را شرح دهد، انتخاب گردد.

 • معرفی موضوع پزوهش يا تحقيق و شرح اهميت آن، ارتباط آن با دانش موجود و اين که در اين زمينه از دانش چه کاری انجام شده و چه کاری بايد انجام شود و اشاره به خلاء های موجود، معرفی کار انجام شده و اهداف اصلی آن و به يک بيان اشاره  به اهميت و نياز به کار انجام شده و يافته های اصلی در مقدمه مقاله از موارد قابل توجه در شروع به نگارش مقاله پژوهشی است.

 • شرح تجربه يا آزمايش های انجام شده، اشاره به تکنيک های استفاده شده در کار پژوهش از زبان نگارنده مقاله، پرداختن به تمامی مراحل کار با جزنيات کامل به صورتی که سايرين نيز بتوانند آن را اجرا کنند، در شرح متدولوژی و روش از جمله موارد قابل توجه ديگر در تهيه يک مقاله پژوهشی  است.

 • مقالات پژوهشی بايد دارای ساختاری روشن و خوب باشند، به طوری که سايرين نيز بتوانند تجربه ها و آزمايش های ذکر شده در آن را به راحتی به عمل آورده و يا اجرا نمايند. بدين خاطر، برای تهيه مقالات پژوهشی، ساختار و روشی شناخته شده، بين المللی و معين وجود دارد.

 • مقاله پژوهشی از نظر ساختار بايد شامل عنوان، کليدواژهها، نويسنده يا نويسندگان، ساير همکاران در پژوهش و تحقيق مربوطه و نقش هر يک در آن، چکيده، مقدمه، متدولوژی و روش، نتايج، بحث و نتيجهگیری، ليست اختصارات، ضمائم و ليست منابع استفاده شده برای تهيه آن باشد. در انتخاب کليدواژه ها، لحاظ کردن مفاهيم اصلی قابل جستجو برای يافتن مقاله بايد همواره مورد توجه باشد.

 • مشخص کردن ارجاعات به نظرات سايرين در تاييد مطالب ارائه شده در مقاله و همچنين استفاده از جداول، نمودارها و معادلات در بخش های مختلف آن از موارد رايج در تنظيم اکثر مقالات پژوهشی  است. بسياری از مقالات پژوهشی تنها به دليل عدم رعايت اصول شناخته شده در تنظيم آن، ممکن است ناديده گرفته شده و به کناری نهاده شوند. حتی يک مقاله خوب نيز ممکن است بدين خاطر از نظر ويراستاران ناديده گرفته شود.

 • علاوه بر بخش بندی معمول در مقالات، يک مقاله پژوهشی ممکن است دارای بخش بندی های جنبی نيز باشد. اهم اين بخش ها عبارتند از: عنوان پژوهش انجام شده و اهداف آن شامل سؤالات و ابهامات منجر به پژوهش، تعاريف، تکنيک های مربوط به متدولوژی و روش، موارد مربوط به آزمايش های انجام شده در پژوهش، حوزه مطالعه، داده های تجزيه و تحليل شده و يافته های جديد، پاسخ های به دست آمده برای سؤالات و ابهامات مورد پژوهش، توضيح نتايج و نيز نيازهای به تحقيقات بيشتر در زمينه مورد نظر.

 • علاوه بر خوانندگان، مقالات پژوهشی دارای مخاطبين ديگری تحت عنوان ”ويراستاران“ نيز هستند که آنها را برای استفاده سايرين آماده سازی و ويرايش می کنند. اگرچه برخی از پژوهندگان ممکن است تهيه مقالات حجيم و پر رمزوراز را ترجيح دهند، برعکس، خوانندگان و ويراستاران غالبا خواستار مقالات روشن و با متنی سليس و روان و صريح به جای مقالات پرتکلف شبه علمی هستند.

 • اشاره به خلاصه ای از نتايج به دست آمده و مقايسه آن ها و تاکيد روی موارد مهم و قابل تاکيد به زبانی کوتاه و در عين حال جذاب و شيرين ناشی از لذت يافته ها در شرح نتايج به دست آمده، پاسخ به سؤالات و ابهامات مورد تحقيق و اشاره به خلاصه ای از نتيجه گيری، اشاره به يافته های غير منتظره و جديد، تجريد نتايج به صورت اصل در صورت امکان و نياز به پژوهش بيشتر برای روشن شدن بيشتر ابعاد موضوع با توجه به اهميت آن در شرح نتيجه گيری و بحث، بايد مورد توجه باشد.

 • بدون شک لذتی که از خواندن يک مقاله علمی سليس و روان و روشن به خواننده دست می دهد، به هيچ وجه با يک مقاله پرتکلف شبه علمی حاصل نمی­شود. از طرف ديگر بايد توجه داشت که بخش های اصلی بدنه مقاله نظير بحث و نتيجه گيری، بايد بتوانند خواننده و مخاطب مقاله را جذب کنند، بنابراين ساده کردن بيش از حد متعارف موضوع نيز ممکن است از ميزان جذابيت آن برای مخاطبين بکاهد.

 • از بين مجموعه مقالات پژوهشی تهيه شده در جهان، تنها حدود 5 درصد آن ها به طور کامل و همراه با جزئيات خوانده می شوند. در مورد مطالعه چکيده های مقالات، اين عدد ممکن است به 50 درصد برسد. بنابراين تهيه يک چکيده با کيفيت و خوب برای يک مقاله پژوهشی دارای اهميت زيادی است. در نتيجه، چکيده بايد به عنوان ”مينياتور“ اصل مقاله عمل کند و به صورت کاملا متکی به خود، کامل باشد. کوتاه (در حدود 250 الی 300 کلمه) و در عين حال کامل بودن چکيده مقاله در کنار عنوان آن در مورد اين که چه کاری انجام شده، چه چيزی به دست آمده شده و نتايج اصلی کدامند و چه نتيجه گيری از آن ها می توان به عمل آورد، از جمله موارد قابل توجه در تهيه چکيده است.

 • در انتهای مقاله بايد به تمامی منابعی که در تهيه مقاله از آن ها استفاده شده است و نيز مشخصات منبع مورد استفاده نظير عنوان مقاله يا مطلب، نويسنده، سال انتشار، نام کتاب يا مجله، اشاره گردد.

 • شرح کليه مطالب ضروری ولی مفصل و بلند به صورتی که نتوان آن را در متن مقاله آورد، به ضمايم انتهای مقاله واگذار گردد.

طرح کلی مقالات پژوهشی

 • انتخاب عنوان مناسب پرای پژوهش انجام شده، تهيه چکيده و کليد واژه ها
 • مقدمه، شامل معرفی موضوع پژوهش و اهميت آن
 • اشاره به داشن موجود در زمينه پژوهش انجام شده و اين که چه کاری انجام شده و چه کاری بايد انجام شود و چه سؤالاتی نيازمند پاسخ هستند.
 • شرح کامل پژوهش انجام شده و اهداف آن با اشاره به روش و تکنيک های به کار گرفته شده در پژوهش
 • شرح خلاصه ای از نتايج پژوهش و مقايسه آن ها و تاکيد بر موارد قابل توجه از نظر انجام دهنده پژوهش و يافته های غير منتظره آن
 • بحث، شامل نتايج پژوهش و پاسخ سؤال های آن
 • نتيجه گيری از بحث، شامل اشاره به يافته های جديد و پژوهش های جديدی که در زمينه مربوطه می توانند انجام شوند.       
 • منابع و مراجع مورد استفاده
 
قبلی
بعدی
 
 

مقاله پژوهشی بايد علاوه بر انعکاس نظرات سايرين در جهت توجيه و تاييد اطلاعات جديد ارائه شده در آن، منعکس کننده نقطه نظرات و عقايد شخصی تهيه کننده آن نيز باشد.

 
 

تنها حدود 5 درصد مقالات پژوهشی به طور کامل و همراه با جزئيات خوانده می شوند. در مورد مطالعه چکيده ها ، اين عدد ممکن است به 50 درصد برسد. بنابراين تهيه يک چکيده با کيفيت و خوب برای يک مقاله پژوهشی دارای اهميت زيادی است.